Sorko Advocaten

Disclaimer

Sorko Advocaten is een samenwerkingsverband van advocaten.
Iedere advocaat oefent zijn/haar praktijk onafhankelijk en zelfstandig uit en is uitsluitend aansprakelijk voor die eigen praktijkuitoefening.

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht waarop de Algemene Voorwaarden van Sorko Advocaten van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam worden op verzoek kosteloos toegezonden. Een exemplaar van deze Voorwaarden treft u hier aan.

Aansprakelijkheid van de betreffende advocaat is altijd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt uitbetaald.

Disclaimer